Свържете се с нас

Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ЕГЕ ГРУП“ ООД

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „ЕГЕ ГРУП“ ООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„ЕГЕ ГРУП“ ООД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 127631496, със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4. Може да се свържете с нас по следния начин:

 • адрес за кореспонденция: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4 ;
 • телефон: 054/892070 +359 899 12 10 10;
 • e-mail: office@egegroup.eu;

При осъществяване на дейността си „ЕГЕ ГРУП“ ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 • Служители (настоящи и бивши);
 • Кандидати за работа;
 • Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;
 • Посетители в обектите (наричани за краткост и „Посетители“);  

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни, обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

1.1. Правила за поверителност относно Служителите

„ЕГЕ ГРУП“ ООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са три имена, ЕГН/ дата на раждане/ друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни, месторождение (при необходимост), пол, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, семейно положение и родствени връзки, данни за контакт (телефон, имейл адрес), банкова сметка, снимки. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите, собственост на „ЕГЕ ГРУП“ ООД, е възможно да бъдат обработвани и данни на служителите относно тяхната социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ЕГЕ ГРУП“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обектите камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до територията на обектите, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на Администратора.

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „ЕГЕ ГРУП“ ООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „ЕГЕ ГРУП“ ООД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „ЕГЕ ГРУП“ ООД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на „ЕГЕ ГРУП“ ООД може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „ЕГЕ ГРУП“ ООД;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„ЕГЕ ГРУП“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„ЕГЕ ГРУП“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на служба по трудова медицина, дружества, предлагащи услуги по извършване на външен одит, доставчици на юридически, IT, банкови, застрахователни, осигурителни, социални и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕГЕ ГРУП“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕГЕ ГРУП“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@egegroup.eu или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@egegroup.eu или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕГЕ ГРУП“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕГЕ ГРУП“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

1.2. Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„ЕГЕ ГРУП“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са три имена, дата на раждане, възраст, адрес, образование, трудова дейност, професионални и други квалификации (при необходимост) и умения, данни за контакт (телефон и и-мейл адрес) и др. данни, посочени от кандидата. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите, собственост на „ЕГЕ ГРУП“ ООД, е възможно да бъдат обработвани и данни на кандидатите за работа относно техния пол, както и тяхната социална и културна идентичност и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ЕГЕ ГРУП“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обектите камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до територията на обектите, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на Администратора.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „ЕГЕ ГРУП“ ООД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „ЕГЕ ГРУП“ ООД или на трета страна;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие. 

„ЕГЕ ГРУП“ ООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 60 (шестдесет) дни от момента на получаване на данните. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„ЕГЕ ГРУП “ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на дружества, предлагащи услуги по извършване на външен одит, на доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕГЕ ГРУП“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕГЕ ГРУП“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@egegroup.eu или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@egegroup.eu или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕГЕ ГРУП“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕГЕ ГРУП“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

1.3. Правила за поверителност относно Клиенти, контрагенти и доставчици

„ЕГЕ ГРУП“ ООД обработва лични данни на клиенти, контрагенти и доставчици при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: три имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни (при необходимост), трудова дейност (при необходимост), образование (при необходимост) и професионални квалификации (при необходимост), данни за контакт (телефон, имейл адрес), банкова сметка. В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите, собственост на „ЕГЕ ГРУП“ ООД, е възможно да бъдат обработвани и данни на Клиенти, контрагенти и доставчици - физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, относно техния пол, както и тяхната социална и културна идентичност и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ЕГЕ ГРУП“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обектите камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до територията на обектите, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на Администратора.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „ЕГЕ ГРУП“ ООД. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „ЕГЕ ГРУП“ ООД няма да има възможност да сключи договор с Вас.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на „ЕГЕ ГРУП“ ООД или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ЕГЕ ГРУП“ ООД в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „ЕГЕ ГРУП“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„ЕГЕ ГРУП“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на дружества, предлагащи услуги по извършване на външен одит, доставчици на маркетингови, IT, юридически, банкови, транспортни куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕГЕ ГРУП“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕГЕ ГРУП“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@egegroup.eu или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@egegroup.eu или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕГЕ ГРУП“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕГЕ ГРУП“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

1.4. Правила за поверителност относно Посетители

В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на обектите, собственост на „ЕГЕ ГРУП“ ООД, е възможно да бъдат обработвани и данни на посетители - физически лица и/ или физически лица - служители и представители на юридически лица, относно техния пол, както и тяхната социална и културна идентичност и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „ЕГЕ ГРУП“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обектите камери, служещи за осигуряване на осъществяване на контрол на достъпа до територията на обектите, както и за целите на осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на Администратора.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на „ЕГЕ ГРУП“ ООД или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие;
 • За целите на осъществяване на контрол на достъпа до територията на обектите, собственост на „ЕГЕ ГРУП“, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на „ЕГЕ ГРУП“ ООД.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ЕГЕ ГРУП“ ООД за период не по-дълъг от 1 (една) година, считано от годината, следваща календарната година, в рамките на която данните са събрани. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по- дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

„ЕГЕ ГРУП“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на физически лица и дружества, предоставящи услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ЕГЕ ГРУП“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „ЕГЕ ГРУП“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@egegroup.eu или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@egegroup.eu или в писмена форма на адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Неофит Бозвели“ № 1, ет. 2, ап. 4. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ЕГЕ ГРУП“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ЕГЕ ГРУП“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

2. Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на „ЕГЕ ГРУП“ ООД, в сила от 25 май 2018 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.